تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (6)

كتاب مدلسازي معادلات ساختاري درداده هاي پرسشنامه اي به كمك AMOS 22
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ابراهيم فربد
قيمت: 300000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 255000 ريال
كتاب كاربرد رياضي و آمار در مديريت ريسك مالي
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: مايكل ميلر؛ فخرالدين فخر حسيني؛ ميثم كاوياني
قيمت: 450000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 382500 ريال
كتاب حد اقل مربعات جزئي smart PLS
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: جي . ديويد گارسون؛ ابراهيم فربد
قيمت: 400000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 340000 ريال
كتاب تجزيه و تحليل داده هاي كمي با Minitab18
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ابراهيم فربد
قيمت: 650000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 552500 ريال
كتاب مدل سازي معادلات ساختاري در داده هاي پرسش نامه اي به كمك نرم افزار AMOS 24
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ابراهيم فربد
قيمت: 490000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 416500 ريال
كتاب تحليل داده هاي پرسش نامه اي به كمك نرم افزار IBM SPSS 25
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ابراهيم فربد؛ بهنام اولادي؛ نرگس عباسي
قيمت: 850000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 722500 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2