تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (12)

كتاب تحليل داده هاي پرسش نامه اي به كمك نرم افزار SPSS 23
ناشر: مهرگان قلم،عابد
پديدآور: ابراهيم بايزيدي؛ بهنام اولادي؛ نرگس عباسي
قيمت: 3200000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 2720000 ريال
كتاب تحليل آماري با Minitab 16 (همراه با DVD)
ناشر: مهرگان قلم،عابد
پديدآور:
قيمت: 1000000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 850000 ريال
كتاب مرجع كاربردي Spss 22(همراه با CD )
ناشر: بيشه
پديدآور: علي رضا افشاني؛ زينب حسيني رامشه؛ مرتضي نوريان
قيمت: 200000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 170000 ريال
كتاب مرجع كاربردي Maple 16
ناشر: بيشه
پديدآور: حميد كلائي
قيمت: 250000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 212500 ريال
كتاب مدلسازي معادلات ساختاري درداده هاي پرسشنامه اي به كمك AMOS 22
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ابراهيم فربد
قيمت: 300000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 255000 ريال
كتاب كاربرد رياضي و آمار در مديريت ريسك مالي
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: مايكل ميلر؛ فخرالدين فخر حسيني؛ ميثم كاوياني
قيمت: 2100000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1785000 ريال
كتاب حد اقل مربعات جزئي smart PLS
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: جي . ديويد گارسون؛ ابراهيم فربد
قيمت: 2150000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1827500 ريال
كتاب تجزيه و تحليل داده هاي كمي با Minitab18
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ابراهيم فربد
قيمت: 2450000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 2082500 ريال
كتاب مدل سازي معادلات ساختاري در داده هاي پرسش نامه اي به كمك نرم افزار AMOS 24
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ابراهيم فربد
قيمت: 2400000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 2040000 ريال
كتاب تحليل داده هاي پرسش نامه اي به كمك نرم افزار IBM SPSS 25
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: ابراهيم فربد؛ بهنام اولادي؛ نرگس عباسي
قيمت: 3200000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 2720000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2