تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (18)

كتاب آزمونهاي جامع استخدامي ارگانها ( ادارات - شركتهاي دولتي - نهادها )
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: هوشيار خزايي
قيمت: 960000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 816000 ريال
كتاب آزمونهاي جامع استخدامي بانكها (ملي.مسكن.تجارت.كشاورزي.رفاه ...)
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: هوشيار خزايي
قيمت: 80000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 68000 ريال
كتاب اطلاعات عمومي براي مصاحبه حضوري
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: هوشيار خزايي
قيمت: 550000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 467500 ريال
كتاب مكانيك كامل اتومبيل (به زبان ساده)
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: علي كمائي
قيمت: 1450000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1232500 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي ادبيات
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: مستانه پژوهش
قيمت: 330000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 280500 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي بانك ها
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: هوشيار خزايي؛ مستانه پژوهش
قيمت: 600000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 510000 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي معارف
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: مستانه پژوهش
قيمت: 430000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 365500 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي و اطلاعات عمومي
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: هوشيار خزايي؛ مستانه پژوهش
قيمت: 900000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 765000 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي كامپيوتر
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: بيتا حبيبي
قيمت: 570000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 484500 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي زبان انگليسي
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: مستانه پژوهش
قيمت: 330000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 280500 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 3