تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (18)

كتاب آزمونهاي جامع استخدامي ارگانها ( ادارات - شركتهاي دولتي - نهادها )
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: هوشيار خزايي
قيمت: 1600000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1360000 ريال
كتاب آزمونهاي جامع استخدامي بانكها (ملي.مسكن.تجارت.كشاورزي.رفاه ...)
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: هوشيار خزايي
قيمت: 80000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 68000 ريال
كتاب اطلاعات عمومي براي مصاحبه حضوري
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: هوشيار خزايي
قيمت: 1300000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1105000 ريال
كتاب مكانيك كامل اتومبيل (به زبان ساده)
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: علي كمائي
قيمت: 1450000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1232500 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي ادبيات
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: مستانه پژوهش
قيمت: 650000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 552500 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي بانك ها
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: هوشيار خزايي؛ مستانه پژوهش
قيمت: 1500000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 1275000 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي معارف
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: مستانه پژوهش
قيمت: 800000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 680000 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي و اطلاعات عمومي
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: هوشيار خزايي؛ مستانه پژوهش
قيمت: 900000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 765000 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي كامپيوتر
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: بيتا حبيبي
قيمت: 1000000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 850000 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي زبان انگليسي
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: مستانه پژوهش
قيمت: 650000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 552500 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 3